EMDR -silmänliiketerapia


EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
EMDR -hoidossa ahdistavan muiston ja siihen liittyvien ajatusten, sekä tuntemusten tietoiseen mieleenpalauttamiseen yhdistetyt silmänliikkeet (tai ääni- ja kosketusärsykkeet) aktivoivat prosessia, jonka avulla pyritään luomaan yhteys nykyhetken tietoisuuden ja aivojen traumaa tallentavan osan välille.
EMDR -hoitoprosessi sisältää kahdeksan eri vaihetta. Valmisteluvaiheessa terapeutti kertoo asiakkaalle mitä EMDR terapiassa tulee tapahtumaan. Tässä vaiheessa myös harjoitellaan erilaisia kontrollointi- ja rentoutumistekniikoita, joiden avulla asiakas voi rauhoittaa itseään, jos terapiassa käsitellyt asiat pyrkivät tulemaan häiritsevästi mieleen terapiaistuntojen väliajoilla.

EMDR -terapian arviointivaiheissa asiakas valitsee mieltään ahdistavan muiston, jota aletaan työstämään EMDR -tekniikalla. Terapian seuraavissa vaiheissa asiakasta poisherkistetään ahdistavaan muistoon liittyvistä negatiivisista kognitioista (ajattelumalleista), uudelleen työstämisvaiheessa prosessoidaan uusia positiivisia kognitioita, jonka jälkeen niitä vahvistetaan eli juurrutetaan. Seuraavassa eli kehon tarkistamis -vaiheessa varmistetaan, että asiakas on päässyt irti myös ahdistusta herättäneeseen muistoon liittyneistä kehollisista tuntemuksista.
Istunnon lopuksi prosessi suljetaan eli varmistutaan, että asiakas ei ole enää ajatuksien, tunteiden ja/tai kehontasolla aktiivisesti kiinni traumamuistossa. Lopputarkistus on erityisen tärkeää eteenkin silloin, jos terapiaprosessi on vielä kesken.
Asiakasta pyydetää tapaamisten väliajalla tarkkailemaan tuntemuksiaan ja pitämään niistä päiväkirjaa. Seuraavalla tapaamisella käydään läpi asiakaan muistiinpanot, arvioidaan hoitotulokset ja tehdään hoidon jatkosuunnitelma.