Ratkaisukeskeiset kuvat®

Ratkaisukeskeiset kuvat® on taide- ja psykoterapeutti Hilkka Putkisaaren kehittämä kuvailmaisun ja ratkaisukeskeisen psykoterapian periaatteita integroiva työmenetelmä asiakkaan arvostavaan kohtaamiseen. Menetelmä sisältää kolme vaihetta: asiakkaan kuuleminen, asiakkaan tavoitteen esille tuominen ja asiakkaan tavoitteen saavuttamisen vahvistaminen. 
 
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmä koostuu 3-6:sta strukturoiduista asiakastapaamisesta ja niihin liittyvistä ohjaajan ohjeistuksista (kuvallisen työskentelyn ja kysymysten ohjeistus). Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmä soveltuu erilaisiin asiakastilanteisiin ja eri-ikäisten asiakkaiden kuulluksi tulemisen ja tavoitteenasettamisen välineeksi.
 
Koska menetelmässä hyödynnetään kuvallista ilmaisua, se mahdollistaa kuulluksi tulemisen silloinkin kun asioista puhuminen ja omien ajatusten sanoiksi pukeminen on muutoin vaikeaa. Kuvallisen työskentelyn etuna on myös se, että kuvien ääreen voidaan aina palata. Kuvat tuovat selkeän ja konkreettisen kuvauksen asiakkaan elämäntilanteesta, tulevaisuuden toiveista ja tavoitteessa edistymisestä.
 
Kuvien äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat ohjaajalle työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen. Asiakkaan voimavaroja ja edistymisaskeleita esille nostavat kuvat ja ratkaisukeskeiset kysymykset tukevat asiakkaan hyvinvointia ja vahvistavat hänen toiveikkuuttaan tulevaisuuden suhteen.

Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutus

Kohderyhmä:
Hoito-,kasvatus- ja terapeuttisen alan toimijat     
                              
Tavoitteet:
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, jotka antavat osallistujille työvälineitä asiakkaan terapeuttiseen kohtaamiseen, sekä valmiudet käyttää  Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.
 
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutus, ei sinällään  anna pätevyyttä varsinaiseen terapiatyöskentelyyn. Menetelmä soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi osana terapiatyötä, silloin kuin käyttäjällä on asianmukainen terapiakoulutus.
 
Sisältö:
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana perehdytään menetelmän taustalla vaikuttavien taideterapian ja ratkaisukeskeisen  psykoterapian peruselementteihin. Toinen koulutuspäivä keskittyy asiakkaan kohtaamiseen osallistujien oman kuvallisen työskentelyn ja parihaastatte-
lujen kautta tapahtuvien käytännönharjoituksien avulla.
 
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutuksen läpikäyneet ohjaajat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta, sekä Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmän opaskirjan. Kirja sisältää teoriatietoa ratkaisukeskeisestä työotteesta ja taideterapiasta, sekä kuhunkin Ratkaisukeskeiset kuvat -menetelmän vaiheeseen liittyvän ohjeistuksen asiakkaan kuvallisen työskentelyn ohjausta ja ratkaisukeskeisten kysymysten asettelua varten.
 
Hinta:          
200 € +alv/osallistuja. Hintaan sisältyy Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmän opaskirja (ovh 34 eur).
 
Kouluttaja:
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmän kehittäjä taide- ja psykoterapeutti Hilkka Putkisaari.
 
Työyhteisöjen koulutukset toteutetaan asiakkaan tiloissa asiakkaan toivomana   ajankohtana. Koulutuksen toteutumisen edellytyksenä on min. 10 osallistujaa. Suuremmilla koulutusryhmillä voidaan keskustella edullisemmasta kokonaishinnasta.