Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu on alun perin päihdetyöhön kehitetty asiakaslähtöinen ohjausmenetelmä asiakkaan muutosprosessin tukemiseksi. Muutoksenkohteena voi olla myös ylensyöminen, tupakanpoltto, omahoidon laiminlyöminen tai jokin muu asiakkaalle haitallinen toimintatapa.

Motivoivassa haastattelussa ei ole kyse vain tiettyjen strategioiden tai tekniikoiden soveltamista, vaan ennen kaikkea tavasta asennoitua asiakkaaseen ja tavasta rakentaa yhteistyösuhdetta asiakkaan omia tavoitteita, voimavaroja ja autonomiaa kunnioittaen.


Kohderyhmä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (esim. mielenterveys-,päihde- ja työterveyshoitajat, valmentajat ja työnohjaajat), jotka haluavat vahvistaa osaamistaan elämäntapamuutosten tukemisessa.

Kouluttaja:
Hilkka Putkisaari,opettaja (KM) , psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives® CSLE

Koulutuksen sisältöalueet:

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN KULMAKIVET

1) Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys
2) Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen
3) Ristiriitojen esilletuominen,vastuunotto
4) Pystyvyyden tunteen vahvistaminen,
voimavarojen ja aiempien
onnistumisten esilletuominen

JA HAASTATTELIJAN AVAINTAIDOT:

avoimet kysymykset
vahvistaminen
heijastava kuuntelu
tiivistäminen (palaute)
muutosmyönteinen puhe
asteikot (mm. motivaation ja edistyksen esilletuomisessa) Rakenne:
Päivä sisältää em. sisältöalueisiin perehtymistä, sekä teoriaa käytäntöön liittäviä parityöskentelynä toteutettavia harjoituksia.

Seuraava Motivoivan haastattelun 3op koulutus verkossa

02.11.–15.11.2023. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto:

Tilauskoulutuksen tiedustelut sähköpostitse:
hilkka.putkisaari@gmail.com
(vain tekstiviestit p.050 562 1180, Hilkka Putkisaari)